فرم مشاوره

امکان اتصال به schema

امکان اتصال به schema

وب سایت sche,a.ir ، بانکی ارزشمند از اطلاعات ساختار یافته و دسته‌بندی شده بسیاری از محتواها می باشد . این سایت که توسط متخصصین به صورت مستمر در حال توسعه میباشد و باعث شده تا ساختار یکسان برای ورود داده ها در وب سایت و به طبع آن جستجوری اطلاعات خاص به شکلی بسیار تخصصی و علمی انجام میگیرد . البته سایت Schema.ir توسط شرکت منظومه نگاران تاسیس ، پشتیبانی و برای همه گروه های کسب و کار الکترونیک قابل استفاده می باشد و به عنوان built-in در BasisPanel قابل دسترسی است .