فرم مشاوره

تعداد sub domain

 تعداد sub domain

با توجه به در اختیار بودن DNS اختصاصی ، شما میتوانید به تعداد مورد نیاز و محدودیت در نظر گرفته شده در پنل خریداری شده اقدام به ایجاد sub domain کنید.